کسانی که امتياز کافی برای اقدام مهاجرت برای دولت فدرال را دارا نميباشند بهتر است از ديگر استانهای کانادا اقدام نمايند.
دو تا از بهترين استانهای کانادا برای اقدام که شرايط آسانتری نسبت به ديگر استانهای کانادا را دارند استان Quebec و Manitoba ميباشد
در مورد شرايط اين استانها بطور مفصل خواهم نوشت.

/ 0 نظر / 4 بازدید