امتيازات مربوط به استان Manitoba
Age 10
Education 20
Occupational Demand – Applicant 15
Guaranteed Employment 10
Regional Development 5
Work Experience 16
Language 12
Adaptability 17
--------
TOTAL 105
که شما بايد حداقل ۵۵ امتياز از ۱۰۵ امتياز را بگيريد
کسب ۵۵ امتياز بسيار راحت ميباشد
بعلت تقاضای زياد برای اين استان اداره مهاجرت استان ۳ شرط جديد از اول ماه August 1,2002برای مهاجرت گذاشت که به قرار زير می باشد:
· Guaranteed employment in Manitoba
· Past education or work experience in Manitoba
· Family/community support in Manitoba

کسانی که نياز به Job Offer دارند با شرکت من در کانادا تماس بگيرند.

/ 0 نظر / 2 بازدید