خيلی از دوستان سوال کردند که گرفتن Job Offer چه سودی دارد و در چه رشته های ميتوانم برای آنها Job Offer بگيريم
Job Offer يکی از شرط های اصلی بعضی از استانهای کانادا می باشد و تنها در صورت داشتن Job Offer می توان برای آن استانها اقدام نمود و در ضمن داشتن Job Offer باعث گرفتن ۱۰ امتياز می گردد که برای رسيدن به حد نصاب امتياز قبولی نقش مهی را دارا می باشد.
در ۹۸٪ پرونده های مهاجرت داشتن Job Offer باعث معافيت از مصاحبه(Interview) مشود.
رشته ها در استانها متفاوت و هميشه در حال تغير می باشد.
در حا حاضر کمپانی ما در رشته های زير Job Offer تهيه می نمايد:
مکانيک
راننده ماشين های سنگين
جوشکار
تکنيسين کامپيوتر
مهندس کامپيوتر
ديپلم هنرستان(راه و ساختمان/اتو مکانيک/برق)
فوق ديپلم های (راه و ساختمان/اتو مکانيک/برق)

/ 0 نظر / 6 بازدید